สิริศิลปิน
ศิลปินผู้ทรงสร้างสรรค์งานศิลปะงดงามหลากหลายแขนง
อันเป็นศรี เป็นมิ่งขวัญ และเป็นมงคลยิ่ง


สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี องค์ประธานราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ทรงได้รับการถวายพระสมัญญา “สิริศิลปิน” จากรัฐบาลโดยกระทรวงวัฒนธรรม ด้วยประจักษ์ในพระปรีชาสามารถที่เป็นเลิศด้านการสร้างสรรค์งานศิลปะร่วมสมัยหลากหลายสาขา ทั้งสาขาทัศนศิลป์ วรรณศิลป์ คีตศิลป์ และออกแบบ และเพื่อเผยแพร่พระเกียรติคุณให้ปรากฏสืบต่อไป พระปรีชาสามารถและลักษณะเด่นของผลงานด้านทัศนศิลป์ที่ทรงสร้างสรรค์ของสมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ที่เกิดขึ้นอย่างเป็นธรรมชาติตามลำดับ เริ่มจากแรงบันดาลพระทัยที่ทรงได้เห็นพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ทรงวาดรูป และทรงมีโอกาสสร้างสรรค์งานอย่างบริสุทธิ์ ภาพวาดฝีพระหัตถ์ทุกภาพ มีเส้นสายลายศิลป์ที่มีเอกลักษณ์เฉพาะพระองค์ แสดงถึงพระปรีชาในศาสตร์หลายแขนง ทรงนำเรื่องราวของธรรมชาติมาประกอบกับสัญลักษณ์ของวิทยาศาสตร์ รวมทั้งสิ่งที่ทรงโปรดปราน สร้างสรรค์รวมกันอยู่ในผลงานศิลปะที่งดงามน่าอัศจรรย์เหมาะสมกลมกลืนในรูปแบบงานศิลปะกึ่งแฟนตาซี (Fantastic Art) ผสมผสานกับลักษณะของงานศิลปะแบบนาอีฟ (Naïve Art) หรืองานที่ไม่ใช้หลักทฤษฎีทางวิชาการของศิลปะใดๆ โดยทรงสร้างสรรค์ออกไปตามสัญชาตญาณและความรู้สึกภายในจิตใต้สำนึก ทรงใช้ “เสือ” เป็นสัญลักษณ์แทนความหมายของเจ้าป่าหรือพระราชา ซึ่งเปรียบเสมือนพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ ๙ ที่ทรงปกครองเหนือราชอาณาจักรของพระองค์ เป็นราชาผู้ปกครองดินแดนด้วยพระเมตตา ห่วงใยทุกข์สุขของอาณาประชาราษฎร์ตลอดเวลา นอกจากนี้ ทรงใช้พระอัจฉริยภาพและพระปรีชาสามารถด้านศิลปะต่อยอดสู่การช่วยเหลือราษฎรโดยนำผลงานมาจัดทำภาพพิมพ์เพื่อจัดหารายได้สมทบทุนมูลนิธิในพระดำริ


สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี องค์ประธานราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ พระราชทานผลงานภาพวาดฝีพระหัตถ์ “เสือ” จำนวน ๙๐ ภาพ สำหรับนำมาจัดแสดงนิทรรศการศิลปะดิจิทัลเพื่อให้ประชาชนได้ร่วมชื่นชมพระอัจฉริยภาพและได้ร่วมบริจาคเก็บสะสมภาพฝีพระหัตถ์ในรูปแบบสินทรัพย์ดิจิทัลอาร์ต NFT บน Coral Platform Collection : SIRISINLAPIN META Art for Life By HRH PRINCESS CHULABHORN KROM PHRA SRISAVANGAVADHANA พร้อมรับภาพพิมพ์ภาพเดียวกับที่จองในรูปแบบ NFT พร้อมกรอบประดับพระนามย่อ จภ. จำนวน ๑ ภาพ สมทบทุนเพื่อศูนย์การแพทย์ภัทรมหาราชานุสรณ์ โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ส่วนต่อขยายขนาด ๔๐๐ เตียง โครงการเฉลิมพระเกียรติ ๙๐ ปี พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ทรงโปรดให้ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ จัดสร้างอาคารส่วนต่อขยายบริการรักษาพยาบาลของโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ และพระราชทานนามศูนย์การแพทย์แห่งใหม่นี้ว่า “ภัทรมหาราชานุสรณ์” อันมีความหมายว่า ที่ระลึกถึงพระมหากษัตริย์ผู้ทรงเป็นที่รักยิ่ง เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ที่ทรงมีต่อปวงชนชาวไทยตลอดระยะเวลาแห่งการครองสิริราชสมบัติ และสืบสานแนวพระราชดำริในการนำความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์ และเทคโนโลยีมาใช้เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนไทย โครงการศูนย์การแพทย์ภัทรมหาราชานุสรณ์ มีกำหนดการก่อสร้างแล้วเสร็จและจะเริ่มเปิดให้บริการในเดือนธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๕ นี้


ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ขอเชิญชวนร่วมชื่นชมพระอัจฉริยภาพผ่านการจัดแสดงนิทรรศการศิลปะดิจิทัล ๙๐ “TIGER” ARTWORKS NFT COLLECTION และร่วมบริจาคเก็บสะสมผลงานภาพวาดฝีพระหัตถ์ “เสือ” ขององค์สิริศิลปินในรูปแบบสินทรัพย์ดิจิทัลอาร์ต NFT ซึ่งจะมีเพียงชิ้นเดียวในโลก บน Coral Platform สมทบทุนเพื่อศูนย์การแพทย์ภัทรมหาราชานุสรณ์ โรงพยาบาลจุฬาภรณ์